به سیستم محاسبه هزینه ارسال کالای شرکت جهان تیوا آرا خوش آمدید - هزینه ارسال محصولات به شرح زیر است:

هزینه ارســــال محصـــولات در تهـــران


  • سفارشات بیش از 3،000،000 تومان / در داخل 4 محدوده مشخص شده روی نقشه زیر / هزینه ارسال رایگان
  • سفارشات بیش از 3،000،000 تومان / خارج از محدود مشخص شده روی نقشه زیر / هزینه ارسال بر عهده مشتری
  • سفارشات کمتر از 3،000،000 تومان / هزینه ارسال طبق تعرفه شرکت مشخص شده روی نقشه زیر / هزینه ارسال بر عهده مشتری
ورود به نقشه تهران

زمــان بندی ارســـال محصولات در تهــران


  • شیفت اول ارسال در تهران : از ساعت 11 الی 14
  • شیفت دوم ارسال در تهران : از ساعت 15 الی 18
سفارشات بعد از ساعت 16 و سفارشات خارج از محدوده تهران (محدوده مشخص شده در نقشه) با یک روز تاخیر ارسال خواهد شد.

هزینه ارســال محصـــولات به سایـــر استـــان ها


  • در سایر استان ها / سفارشات بیش از 3،000،000 تومان / هزینه ارسال رایگان
  • در سایر استان ها / سفارشات کمتر از 3،000،000 تومان / هزینه ارسال بر عهده مشتری